Stödföreningen Kafountines vänner

Mål
Föreningen, Kafountines vänner, är en ideell förening vars syfte är att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för utsatta unga kvinnor i byn Kafountine i Casamance, Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material.

Inledning
Föreningen bildades 2007 av två svenska familjer med hus i Kafountine. Vid nyår 2011 hölls ett möte i Kafountine med grundaren av skolan Satang Jabang, som uttryckte oro för skolans finansiering.

1995 kom holländskan Tine Veldkamp till Kafountine och började arbetet med att skapa denna yrkesskolan för kvinnor. Det var byns önskemål när hon frågade vilket stöd de ville ha. En stiftelse på fem personer i Holland har hittat sätt att finansiera skolan, som inte får något statligt stöd.

Stiftelsens medlemmar har blivit äldre och mötet syftade till att öka stödet från den svenska föreningen. Några svenska turister visade intresse för att arbeta med föreningen. Möten hölls i Kafountine, bl a med skolans rektor, den 8 och 11 januari 2011. Kontakterna fortsatte i Sverige genom telefonmöten den 1 februari och 16 mars. Årsmötet den 8 april förbereddes.

Årsmöte
Årsmötet hölls i Växjö den 8 april 2011 i samband med en workshop med afrikansk dans och trummor. Medverkande var personer från Kafountine, nu bosatta i Sverige,  Malang Diedhiou, dansare, Matar Diorum och Bakary Diatta trummor.

Stadgarna från 2007 reviderades, i synnerhet gällande medlemskap. I de tidigare stadgarna krävdes månatligt bidrag till föreningen. Nu är föreningen öppen för alla som delar dess målsättning och följer dess stadgar och beslut. Föreningen för ingen medlemsförteckning. Medlem blir den som anmält intresse till föreningen. Medlem förväntas bidra till skolans verksamhet genom ekonomiskt bidrag eller på annat sätt.

Åtta personer deltog i årsmötet. David Ershammar valdes till ny ordförande efter Ann Olbers-Croall som avböjt omval. Firmatecknare är David Ershammar och Anders Olofsson.

Styrelse
Styrelsen, som valdes vid årsmötet den 8 april 2011, har haft nedanstående utseende. Styrelsen har haft nio möten, den 8 april, 19 maj, 21 juni, 9 augusti, 19 september, 17 oktober, 8 november, 23 november och 14 december.
Vid årsmötet reviderades stadgarna så att styrelsen inte längre har suppleanter och den består av minst 5 ledamöter. Styrelse och ordförande väljs av årsmötet.

David Ershammar, ordförande och webbansvarig, har deltagit i 9 av 9 möten
Anders Olofsson, kassör, har deltagit i 9 av 9 möten
Anne Chaabane, sekreterare, har deltagit i 9 av 9 möten
Marie Blomqvist har deltagit i 8 av 9 möten
Angelica Björkdahl har deltagit i 3 av 9 möten
Stephen Croall har deltagit i 7 av 9 möten
Karolina Jeppson har deltagit i 7 av 9 möten

Ann Olbers-Croall har varit adjungerad i 5 av 9 möten

Vi årsmötet valdes Barbro Wendel till revisor.

Ekonomisk organisation
Kassören, Anders Olofsson, ordnade ett enkelt redovisningssystem och gav styrelsen månatliga rapporter från halvårsskiftet. Under hösten blev det också möjligt att sända pengar via internet till bankkonto i Kafountine. Föreningen har sitt säte i Växjö, där finns också revisorn.

Styrelsen diskuterade vid flera tillfällen önskemålet att kunna ge pengar direkt från hemsidan, som den holländska stiftelsen har.

Under hösten påbörjades en diskussion om möjligheten att skaffa 90-konto och därmed kunna söka om medel från t ex Radiohjälpen. Skattereduktion för gåvor är nytt från 2012 och man startade diskussionen även om detta. Ska föreningen ansöka om att bli godkänd?

Insamlingsresultat
Totalt samlade föreningen in 78.960 kr
(att jämföra med 14.400 kr 2010)

Under året gjordes följande överföringar:

2 maj 2011 – € 22,32 eller 14.508 F CFA
20 juli 2011 – € 2000 eller 1.306.914 F CFA
14 oktober 2011 – € 4355,64 eller 2.852.113 F CFA
20 januari 2011 – €1630 eller 1.059.500 F CFA

totalt: €8.007,96 eller 5.233.035 F CFA eller 62.017 kr

En del av de insamlade medlen lämnades till skolan efter årsskiftet. Föreningen gjorde dessutom inköp för att skicka med containern och toner lämnades till rektorn vid Sverige-besöket.

Störst andel av de insamlade medlen är engångsbelopp och föreningen bad i all information om månatliga givare.

Bankkostnaderna, inkl bokföringsprogram, uppgick till en 2.740 kr. Överföringsavgiften till bank i Kafountine är 295 kr. Detta är samtliga administrativa kostnader.

Container och gåvor vid besök
Föreningen har kontakt med en person som då och då sänder kakelspill till Kafountine i container från Göteborg. En container avgick den 27 oktober 2011 och eldfast cement och tegel för att bygga en bakugn, donerat av Lasse Siggelin, Hassela Gotland, skickades med den. Containern kom inte fram till Kafountine förrän i januari, bl a på grund av sjukdom.

Skolan fick frågan om vilka gåvor de helst vill ha och föreningen fick en önskelista att publicera på hemsidan. Det är många som besöker Kafountine och vill veta vad som är lämpligast att ta med. Toner i olika utförande behövs eftersom skolan tjänar pengar på utskrifter.

Skolans budget och användning av bidrag från föreningen

Skolans ledning gör ett mycket detaljerat budgetförslag som fastställs av den holländska stiftelsen. Anne Chaabane översatte hela budgeten i april och delgav styrelsen. I budgeten fanns flera hänvisningar till bidrag från den svenska stödföreningen.

Skolåret 2010-2011 har varit lyckosamt från pedagogisk synvinkel skriver ledningen i den ekonomiska uppföljningen. Men ekonomiskt betecknas 2011 som en katastrof. De egna inkomsterna har sjunkit från nästan €13.000 de två föregående åren till €7.431, vilket motsvarar knappt 20% av kostnaderna. Dessa har hållits under budgetramarna och uppgick till €40.207.

Anledningen är finanskrisen som har visat sig genom att inga turister kom till Kafountine. De som ska köpa alla produkter som skolan framställer.

Föreningens bidrag har tidigare satts på ett sparkonto. I och med de vikande egna inkomsterna och bidragens storlek kunde de nu spela en betydande roll i skolans ordinarie budget. Den har följande rubriker: kostnader för inventarier, personal, hyra, allmänt, transport och aktiviteter.

En uppföljning per den 31 december 2011 ger detaljer angående varje budgetpost.

Skolan med lärare, elever och föräldrar, vill framföra sitt stora tack till alla bidragsgivare. Genom detta betydande ekonomiska tillskott kan de unga i Kafountine få en god utbildning.

Besök i Sverige
Skolan har många besökare från svenska skolor, och i november-december 2011 fick lärare och elever från Satang Jabang för första gången besöka Sverige. Det skedde via ett kunskapsprojekt med medel från Athenaprogrammet (SIDA) med omvårdnadsutbildningen i Halmstad. Utbytet initierades av Eva Ohlsson, Skruvprojektet och Marita Sundgren, lärare i Halmstad.

Efter förberedande besök av dem i Kafountine 2010 finansierades nu besök av 9 personer inkl 2 från sjukhuset. Rektor Ousmane Sonko, Aissatou Mane, lärare i hälsovård och 5 elever, 2 från årskurs 1 och 2 och en från årskurs 3 deltog. Återbesök skedde i mars 2012.

Kontakter med skolan
I samband med besöket höll styrelsen telefonmöte den 23 november, då rektor Ousmane Sonko deltog. Styrelsen var noga med att påpeka att man kanske inte kan nå upp till årets positiva resultat nästa år. Det har varit flera givare av större belopp 2011.

Ousmane Sonko meddelade att ledningen kommer att skicka information regelbundet till föreningen om skolans verksamhet och budgetuppföljning.

Hemsida och Facebook, e-postlista

I slutet av maj var den nya hemsidan klar. David Ershammar skapade den med bistånd av Anders Olofsson. Föreningen sökte länge få tillgång till mallen för den holländska hemsidan, men misslyckades.

Den 16 juni gjordes ett utskick till den e-postlista som sammanställts under våren, omfattande drygt 100 namn. Ett nytt informationsblad, som författats av Karolina Jeppson och Anne Chaabane var också klart. Karolinas intervjuer från Kafountine med personer med anknytning till skolan kunde nu publiceras.

Gruppen Satang Jabang på Facebook hade 110 deltagare vid årets slut. Vid slutet av året fanns material på hemsidan från besöket i Halmstad.

Slutord

Föreningen har utvecklats i många avseenden under året, i synnerhet beträffande insamlingsresultat. Avsikten är att gå vidare och söka framförallt månadsgivare. Hemsidan, Facebook och utskick via e-post ska utnyttjas för att ge information från skolan.

Föreningen ser fram emot den utlovade kontinuerliga kontakten med skolans ledning.

27 mars 2012

David Ershammar, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Stephen Croall, Marie Blomqvist, Karolina Jeppson, Angelica Björkdahl