Stödföreningen Kafountines vänner

Mål

Föreningen, Kafountines vänner, är en ideell förening vars syfte är att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för unga kvinnor i byn Kafountine i Casamance, Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material.

Inledning

2012 blev det första året med full effekt efter föreningens nystart i början av 2011. Kontakterna med skolan har intensifierats och gemensamma projekt har inletts. Föreningen och bidragsgivarna spelade en större roll för skolan under året genom större bidrag än tidigare, inbyggnad av den nya bakugnen och start av den nya odlingslotten. Skolan med lärare, elever och föräldrar vill framföra sitt stora tack till alla bidragsgivare.

Skolan får inget statligt stöd, men är godkänd som yrkesskola (3 år) för kvinnor i åldern 15-25 år. Skolan har två inriktningar, sömnad och matlagning och förädling i form av marmelad och juice. Tidigare har även trädgårdsskötsel varit en inriktning.

I juni 2012 examinerades 13 elever.

Huvudfinansiär är en stiftelse i Holland, där ingår Tine Veldkamp som bidrog till att skolan grundades 1996. Via sponsorer bidrog de med 250.000 kr. Den svenska föreningen har förmedlat  88.000 kr, dvs 10.000 kr mer än föregående år. Därtill kommer gåvor från föreningen vid besök och svenska resenärer.

Årsmöte

Årsmötet hölls den 28 april 2012 i Växjö i samband med en workshop med afrikansk dans och trummor.

Stadgarna från 2007 reviderades. Ordet ”utsatta” före ”flickor” togs bort från i föreningens målparagraf.

Nio personer deltog i årsmötet. David Ershammar omvaldes till ordförande. Barbro Wendel omvaldes till revisor. Ann Olbers Croall och Angelica Björkdahl utsågs till valberedning, med Ann som sammankallande.

Styrelse

Styrelsen har haft 11 möten, den 11 januari, 6 februari, 6 mars, 4 april, 29 april, 19 juni, 21 augusti 18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december.

Styrelsen, som valdes vid årsmötet, har haft nedanstående utseende:

David Ershammar, ordförande och webbanvarig har deltagit i 7 av 11 möten.

Anders Olofsson, kassör, har deltagit i samtliga 11 möten

Anne Chaabane, sekreterare, har deltagit i samtliga 11 möten

Marie Blomqvist har deltagit i 9 av 11 möten

Karolina Jeppson har deltagit i 7 av 11 möten

Stephen Croall har deltagit i 6 av 11 möten

Jenny Ljunggren, nyvald vid årsmötet, har deltagit i 6 möten.

Ann Olbers Croall har varit adjungerad vid 4 möten

Firmatecknare har varit David Ershammar och Anders Olofsson. 

Skolans budget

För andra året fick föreningen ta del av uppföljning och budget. Båda är mycket detaljerade och ställs till stiftelsen i Holland. För första gången fick vi också kvartalsrapporterna. Skolan har god ordning på sina utgifter, som blev lägre än budgeterat. Större delen av materialet översattes från franska av föreningens sekr Anne Chaabane.

Skolan har sedan länge ambitionen att öka graden av självförsörjning. Den uppgår nu till 20% av budgeten. Ett sätt är att starta en handelsträdgård. Sedan tidigare har man en tomt vid infarten till Kafountine, Kabur, och den är stor, 40 x 100 m. Avsikten är att odla grönsaker och ha fruktträd. Vid årets början hade man satt upp trädgrenar som stängsel (en privat svensk donation). Senare satte man upp tre rader taggtråd.

Skolans ledning bedömde att odlingslotten måste vara ett speciellt projekt och inte belasta den ordinarie budgeten. Föreningens styrelse beslöt i mars att stödja projektet genom att inkomster av all försäljning skulle redovisas separat till detta projekt.

Brickor i pressat trä

Vid besök i februari diskuterade Anne Chaabane med skolans ledning att ta fram en bricka i björkfanér i storlek 20 x 27 cm med afrikanska tyger som motiv. Efter en provbricka kom den första leveransen till årsmötet i april.

Försäljningen har gått bra och totalt 240 brickor har producerats av Åry Trays i Nybro under året. De har sålts av styrelsens medlemmar och andra. Före jul såldes 25 brickor via hemsidan. Vinsten blev 15.000 kr. Problemet har varit att få leverans av tyger från skolan med olika resenärer.

Tillsammans med försäljning av väskor och kläder har föreningen kunnat bidra till brunn, som grävdes under våren och ett elstängsel för odlingslotten.

Elstängsel och fröer

Skolans ledning klagade över att taggtrådsstängslet inte stängde ute kor, grisar och getter och man kunde inte plantera någonting. Alternativet i deras ögon var en betongmur, som skulle kosta väldigt mycket pengar.

Anne Chaabane tog fram ett alternativ, ett elstängsel som drivs med solenergi. Skolledningen kunde se en video på nätet hur det fungerade och ville gärna sätta upp det på de trägrenar som redan finns. Styrelsen beslöt att köpa det och skicka med container.

Vi hade fått kontakt med en firma med gambier som regelbundet skickar en container. Elstängslet och en kopiator  (gåva av en styrelseledamot) skickades i november och kom fram i februari 2013, då Anne Chaabane var på besök. Man kunde montera stängslet och det fungerade vid en testuppsättning på skolan.

Styrelsen fick också kunskap om att Nelson Garden ger bort fröer som de får i retur av butikerna efter sommaren.

En styrelseledamot hämtade 8 kg fröer som flera personer har fraktat till skolan, som även distribuerar till andra.

Vedeldad ugn

I februari 2012 stod en vedeldad ugn klar på skolan. Den hade byggts på 10 dagar utifrån en beskrivning på svenska. Muraren hade god hjälp av Linnéa Falkinger, som har hus i Kafountine, och behärskar mandinka.

Lars Siggelin, Gotland, är donatorn, som vid tidigare besök hade erbjudit skolans ledning denna ugn. Avsikten är att baka surdegsbröd, pizzor och kunna sälja ”fast food”-produkter.

I juni framförde skolledningen farhågor inför regnperioden. Ugnen måste byggas in. I slutet av juni gjordes en räddningsaktion, som inbringade 21.300 kr på två veckor!  Rädda bakugnen skrev föreningen i e-postutskick och på Facebook. Många bidrog med stora belopp från loppis m m.

Det var tur att ugnen byggdes in för regnperioden blev den värsta på 60 år, enligt några.

Det var svårt att få igång användningen av ugnen. Man söker person med erfarenhet. I februari 2013 prövades den under några veckor och den värmdes upp på bara 3 timmar.

Häftig regnperiod

Det regnade ända in i november. Skolstarten i mitten av oktober försenades med tre veckor. En anledning var att man fick bygga nya toaletter. Det blev så stora sprickor i väggarna att byggnaden fick rivas och byggas upp på nytt. Batikplatsen raserades liksom en mur och ledningen har arbetat för att få sponsorer till reparationer.

Hela skolan måste målas om. En styrelseledamot, Jenny Ljunggren, var i Kafountine under regnperioden och kunde via bilder på hemsidan visa översvämningarna. Rörliga bilder visades på Facebook.

Nya byggnader

Det är inte bara toalett, ny mur och bageri som har byggts under året. En större byggnad påbörjades under hösten kring den gamla juicebaren, som nu inte används. Tack var en svensk donation kan man bygga ett kök, restaurang, butik och nya lokaler mot gatan för internetkaféet. Det är nu inrymt i ett rum som tidigare var sysal och som behövs för det. Här ska man i framtiden sälja produkter som härstammar från odlingslott och bageri.

Praktikanter och egen loppis

Skolan har två elever från matkursen och fem från sömnadskursen som får ett fjärde år på skolan. De lär sig mer och producerar för skolan, men får ingen lön. En tidigare elev är anställd för att sälja och även producera juice och marmelad.

Skolan vill producera sömnadsprodukter att sälja i utlandet och vill ha kontakt med föreningen för att utveckla nya modeller. Ett exempel är en klänning sydd i ett tyg med patchwork, som föreningen fått 14 beställningar av i november. Leverans i maj 2013 i samband med besök i Halmstad.

Skolan hade för första gången en egen loppis i mitten av maj och den gav 3.000 kr i vinst.

Vid besöket  i november 2011 (utbyte med vårdutbildning i Halmstad) hade man tagit med sig 30 kg kläder som styrelsen försöker hjälpa till med att sälja. 

Erfarenhetsutbyte

Skolans samarbet med vårdutbildningen (kom vux) i Halmstad har fördjupats. Svenskarna besökte Satang Jabang i april och december och återbesöket blir i april/maj 2013.

Insamling

Totalt samlade föreningen in 88.394 kr (att jämföra med 78.960 kr 2011). Därtill kommer försäljning av produkter för 7.150 kr, brickor såldes med en nettovinst på 14.934 kr och 21.292 kr samlades in för att bygga in bakugnen. Totalt 131.770 kr.

Föreningens kostnader var bankkostnader på 3.097 kr och fraktkostnader 2.000 kr.

Föreningen får framför allt engångsbelopp. De månatliga givarna var ca 20 personer. I all information ber man om månadsgivare.

Styrelsen diskuterade under året möjligheten att bli s k 90-konto och det nya sättet att göra skatteavdrag. Båda delarna förkastades eftersom kostnaderna och administrationen var alltför stora.

Information

Hemsidan är den viktigaste informationsgivaren och skulle kunna uppdateras oftare. I början på året fick den ett bra tillskott genom filmer som studenter från Växjö gjort tillsammans med elever på skolan.

Facebookgruppen hade vid årets slut närmare 200 deltagare och styrelseledamöter på resa till skolan skickade rapporter.

Styrelsen gjorde utskick via e-post-listan som nu upptar 200 personer.

Den 31 januari – ett brev på temat ”bistånd till flickor ger ringar på vattnet”, där man anknöt till att FN nyligen gjort den 11 oktober till Girls Day

Den 1 april – kallelse till årsmöte

Den 27 juni – ugnen behöver skydd mot regnet

Den 13 november – brickor kan nu köpas på hemsidan

Den 16 december – ett julkort med tack för bidrag

Slutord

Föreningen sätter stort värde på samarbetet med skolledningen, som har fördjupats under året.

I budgeten för 2013 skriver skolledningen att man med allt större beslutsamhet vill öka självförsörjningsgraden.

Inkomsterna ska öka tack vare de nya aktiviteterna:

–         Försäljning av egna produkter som marmelad, juice, cafeteria, färska grönsaker, restaurang under hela året

–         Den nya odlingslotten ska ge inkomster med nya produkter

–         Modernisera och lansera sömnadsprodukterna, dekor och batik och stärka samarbetet för att sälja på utländsk marknad.

Föreningens styrelse kommer under kommande år att diskutera möjligheter att stödja denna utveckling samtidigt som vi önskar få fler månadsgivare.

29 mars 2013

David Ershammar, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Stephen Croall, Marie Blomqvist, Karolina Jeppson, Jenny Ljunggren

 

 

 

 

 

 

 

   

Stödföreningen Kafountines vänner

Mål

Föreningen, Kafountines vänner, är en ideell förening vars syfte är att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för unga kvinnor i byn Kafountine i Casamance, Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material. 

Inledning

2012 blev det första året med full effekt efter föreningens nystart i början av 2011. Kontakterna med skolan har intensifierats och gemensamma projekt har inletts. Föreningen och bidragsgivarna spelade en större roll för skolan under året genom större bidrag än tidigare, inbyggnad av den nya bakugnen och start av den nya odlingslotten. Skolan med lärare, elever och föräldrar vill framföra sitt stora tack till alla bidragsgivare. 

Skolan får inget statligt stöd, men är godkänd som yrkesskola (3 år) för kvinnor i åldern 15-25 år. Skolan har två inriktningar, sömnad och matlagning och förädling i form av marmelad och juice. Tidigare har även trädgårdsskötsel varit en inriktning. 

I juni 2012 examinerades 13 elever.  

Huvudfinansiär är en stiftelse i Holland, där ingår Tine Veldkamp som bidrog till att skolan grundades 1996. Via sponsorer bidrog de med 250.000 kr. Den svenska föreningen har förmedlat  88.000 kr, dvs 10.000 kr mer än föregående år. Därtill kommer gåvor från föreningen vid besök och svenska resenärer. 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 28 april 2012 i Växjö i samband med en workshop med afrikansk dans och trummor.

Stadgarna från 2007 reviderades. Ordet ”utsatta” före ”flickor” togs bort från i föreningens målparagraf. 

Nio personer deltog i årsmötet. David Ershammar omvaldes till ordförande. Barbro Wendel omvaldes till revisor. Ann Olbers Croall och Angelica Björkdahl utsågs till valberedning, med Ann som sammankallande. 

Styrelse

Styrelsen har haft 11 möten, den 11 januari, 6 februari, 6 mars, 4 april, 29 april, 19 juni, 21 augusti 18 september, 23 oktober, 20 november och 18 december. 

Styrelsen, som valdes vid årsmötet, har haft nedanstående utseende:

David Ershammar, ordförande och webbanvarig har deltagit i 7 av 11 möten.

Anders Olofsson, kassör, har deltagit i samtliga 11 möten

Anne Chaabane, sekreterare, har deltagit i samtliga 11 möten

Marie Blomqvist har deltagit i 9 av 11 möten

Karolina Jeppson har deltagit i 7 av 11 möten

Stephen Croall har deltagit i 6 av 11 möten

Jenny Ljunggren, nyvald vid årsmötet, har deltagit i 6 möten. 

Ann Olbers Croall har varit adjungerad vid 4 möten

Firmatecknare har varit David Ershammar och Anders Olofsson. 

Skolans budget

För andra året fick föreningen ta del av uppföljning och budget. Båda är mycket detaljerade och ställs till stiftelsen i Holland. För första gången fick vi också kvartalsrapporterna. Skolan har god ordning på sina utgifter, som blev lägre än budgeterat. Större delen av materialet översattes från franska av föreningens sekr Anne Chaabane.  

Skolan har sedan länge ambitionen att öka graden av självförsörjning. Den uppgår nu till 20% av budgeten. Ett sätt är att starta en handelsträdgård. Sedan tidigare har man en tomt vid infarten till Kafountine, Kabur, och den är stor, 40 x 100 m. Avsikten är att odla grönsaker och ha fruktträd. Vid årets början hade man satt upp trädgrenar som stängsel (en privat svensk donation). Senare satte man upp tre rader taggtråd. 

Skolans ledning bedömde att odlingslotten måste vara ett speciellt projekt och inte belasta den ordinarie budgeten. Föreningens styrelse beslöt i mars att stödja projektet genom att inkomster av all försäljning skulle redovisas separat till detta projekt. 

Brickor i pressat trä

Vid besök i februari diskuterade Anne Chaabane med skolans ledning att ta fram en bricka i björkfanér i storlek 20 x 27 cm med afrikanska tyger som motiv. Efter en provbricka kom den första leveransen till årsmötet i april.

Försäljningen har gått bra och totalt 240 brickor har producerats av Åry Trays i Nybro under året. De har sålts av styrelsens medlemmar och andra. Före jul såldes 25 brickor via hemsidan. Vinsten blev 15.000 kr. Problemet har varit att få leverans av tyger från skolan med olika resenärer. 

Tillsammans med försäljning av väskor och kläder har föreningen kunnat bidra till brunn, som grävdes under våren och ett elstängsel för odlingslotten. 

Elstängsel och fröer

Skolans ledning klagade över att taggtrådsstängslet inte stängde ute kor, grisar och getter och man kunde inte plantera någonting. Alternativet i deras ögon var en betongmur, som skulle kosta väldigt mycket pengar.  

Anne Chaabane tog fram ett alternativ, ett elstängsel som drivs med solenergi. Skolledningen kunde se en video på nätet hur det fungerade och ville gärna sätta upp det på de trägrenar som redan finns. Styrelsen beslöt att köpa det och skicka med container. 

Vi hade fått kontakt med en firma med gambier som regelbundet skickar en container. Elstängslet och en kopiator  (gåva av en styrelseledamot) skickades i november och kom fram i februari 2013, då Anne Chaabane var på besök. Man kunde montera stängslet och det fungerade vid en testuppsättning på skolan. 

Styrelsen fick också kunskap om att Nelson Garden ger bort fröer som de får i retur av butikerna efter sommaren.

En styrelseledamot hämtade 8 kg fröer som flera personer har fraktat till skolan, som även distribuerar till andra. 

Vedeldad ugn

I februari 2012 stod en vedeldad ugn klar på skolan. Den hade byggts på 10 dagar utifrån en beskrivning på svenska. Muraren hade god hjälp av Linnéa Falkinger, som har hus i Kafountine, och behärskar mandinka.

Lars Siggelin, Gotland, är donatorn, som vid tidigare besök hade erbjudit skolans ledning denna ugn. Avsikten är att baka surdegsbröd, pizzor och kunna sälja ”fast food”-produkter.  

I juni framförde skolledningen farhågor inför regnperioden. Ugnen måste byggas in. I slutet av juni gjordes en räddningsaktion, som inbringade 21.300 kr på två veckor!  Rädda bakugnen skrev föreningen i e-postutskick och på Facebook. Många bidrog med stora belopp från loppis m m. 

Det var tur att ugnen byggdes in för regnperioden blev den värsta på 60 år, enligt några.  

Det var svårt att få igång användningen av ugnen. Man söker person med erfarenhet. I februari 2013 prövades den under några veckor och den värmdes upp på bara 3 timmar. 

Häftig regnperiod

Det regnade ända in i november. Skolstarten i mitten av oktober försenades med tre veckor. En anledning var att man fick bygga nya toaletter. Det blev så stora sprickor i väggarna att byggnaden fick rivas och byggas upp på nytt. Batikplatsen raserades liksom en mur och ledningen har arbetat för att få sponsorer till reparationer. 

Hela skolan måste målas om. En styrelseledamot, Jenny Ljunggren, var i Kafountine under regnperioden och kunde via bilder på hemsidan visa översvämningarna. Rörliga bilder visades på Facebook. 

Nya byggnader

Det är inte bara toalett, ny mur och bageri som har byggts under året. En större byggnad påbörjades under hösten kring den gamla juicebaren, som nu inte används. Tack var en svensk donation kan man bygga ett kök, restaurang, butik och nya lokaler mot gatan för internetkaféet. Det är nu inrymt i ett rum som tidigare var sysal och som behövs för det. Här ska man i framtiden sälja produkter som härstammar från odlingslott och bageri. 

Praktikanter och egen loppis

Skolan har två elever från matkursen och fem från sömnadskursen som får ett fjärde år på skolan. De lär sig mer och producerar för skolan, men får ingen lön. En tidigare elev är anställd för att sälja och även producera juice och marmelad. 

Skolan vill producera sömnadsprodukter att sälja i utlandet och vill ha kontakt med föreningen för att utveckla nya modeller. Ett exempel är en klänning sydd i ett tyg med patchwork, som föreningen fått 14 beställningar av i november. Leverans i maj 2013 i samband med besök i Halmstad. 

Skolan hade för första gången en egen loppis i mitten av maj och den gav 3.000 kr i vinst.

Vid besöket  i november 2011 (utbyte med vårdutbildning i Halmstad) hade man tagit med sig 30 kg kläder som styrelsen försöker hjälpa till med att sälja. 

Erfarenhetsutbyte

Skolans samarbet med vårdutbildningen (kom vux) i Halmstad har fördjupats. Svenskarna besökte Satang Jabang i april och december och återbesöket blir i april/maj 2013. 

Insamling

Totalt samlade föreningen in 88.394 kr (att jämföra med 78.960 kr 2011). Därtill kommer försäljning av produkter för 7.150 kr, brickor såldes med en nettovinst på 14.934 kr och 21.292 kr samlades in för att bygga in bakugnen. Totalt 131.770 kr. 

Föreningens kostnader var bankkostnader på 3.097 kr och fraktkostnader 2.000 kr.

Föreningen får framför allt engångsbelopp. De månatliga givarna var ca 20 personer. I all information ber man om månadsgivare. 

Styrelsen diskuterade under året möjligheten att bli s k 90-konto och det nya sättet att göra skatteavdrag. Båda delarna förkastades eftersom kostnaderna och administrationen var alltför stora. 

Information

Hemsidan är den viktigaste informationsgivaren och skulle kunna uppdateras oftare. I början på året fick den ett bra tillskott genom filmer som studenter från Växjö gjort tillsammans med elever på skolan. 

Facebookgruppen hade vid årets slut närmare 200 deltagare och styrelseledamöter på resa till skolan skickade rapporter. 

Styrelsen gjorde utskick via e-post-listan som nu upptar 200 personer. 

Den 31 januari – ett brev på temat ”bistånd till flickor ger ringar på vattnet”, där man anknöt till att FN nyligen gjort den 11 oktober till Girls Day 

Den 1 april – kallelse till årsmöte 

Den 27 juni – ugnen behöver skydd mot regnet 

Den 13 november – brickor kan nu köpas på hemsidan 

Den 16 december – ett julkort med tack för bidrag 

Slutord

Föreningen sätter stort värde på samarbetet med skolledningen, som har fördjupats under året. 

I budgeten för 2013 skriver skolledningen att man med allt större beslutsamhet vill öka självförsörjningsgraden. 

Inkomsterna ska öka tack vare de nya aktiviteterna: 

         Försäljning av egna produkter som marmelad, juice, cafeteria, färska grönsaker, restaurang under hela året

         Den nya odlingslotten ska ge inkomster med nya produkter

         Modernisera och lansera sömnadsprodukterna, dekor och batik och stärka samarbetet för att sälja på utländsk marknad. 

Föreningens styrelse kommer under kommande år att diskutera möjligheter att stödja denna utveckling samtidigt som vi önskar få fler månadsgivare. 

29 mars 2013

David Ershammar, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekreterare, Stephen Croall, Marie Blomqvist, Karolina Jeppson, Jenny Ljunggren